För bästa vård och omsorg

Tietos verksamhetsstöd underlättar det komplexa arbetet inom kommunal vård och omsorg utifrån SoL, HSL, LSS, SFB och Färdtjänst.

Vi tror på lösningar som minskar dubbelarbetet och gör vardagen enklare och tryggare – verktyg för att bättre kunna planera bemanning, mäta tid och insatser och utvärdera verksamheten. Med allt fler vårdgivare och väldigt många människor som berörs är det mycket som ska fungera inom vård och omsorg.

Vi inriktar våra IT-lösningar på enkelhet, trygghet och mobilitet.

Som grund ligger Procapita för vård och omsorg – en plattform som genom snabbare processer, bättre överblick och ökad integration ger en smidigare och tryggare arbetsvardag – oavsett om du jobbar med vårddokumentation, avgiftshantering, handläggning eller utförande.

Myndighetstjänster

Med myndighet avses i huvudsak kommunen.

Procapita för vård och omsorg hanterar lagrummen SOL (Socialtjänstlagen), LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) , SFB (Socialförsäkringsbalken) samt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Produkten består av server- och klientprogram, webbtjänster samt e-tjänster.

I produkten finns stöd för:

Webbtjänster – ett antal tjänster med koppling till verksamhetssystemet Procapita. Enbart en webbläsare krävs för att kunna använda tjänsterna.

E-tjänster – funktioner att hantera arbetsflöden där medborgaren själv kan utföra moment och få kvittenser på vad som händer i systemet.

Laps Care – planering och optimering av exempelvis hemtjänsten.

Stödfunktioner – för bl a olika processer som avgiftshantering, ersättning, dokumentation och extrakt  (underlag för statistik). Procapita kan genom tillval även hantera olika verktyg för rapportering, planering och digitala nycklar.

Medborgartjänster

En medborgare kan via webb kommunicera med utförare och myndighet på ett tryggt och enkelt sätt samt följa sitt ärende och status.

• Via kommunens startsida kan medborgaren välja insatser inom det
  sociala området. Detta görs via e-tjänsten "ansökan om".
• En medborgare som ansökt via tjänsten kan se sina insatser,
  kontaktpersoner och närstående samt ansöka om nya tjänster och får
  då uppdaterade statusrapporter.
• Sidan kan den enskilde göra personlig genom att flytta olika delar i
  sidan samt välja språk, färg, teman m m.

Utförartjänster

Webbtjänst för privata och kommunala utförare av omsorg.

Våra utförartjänster innehåller de verktyg du behöver som utförare.
I verktyget finns:

• Möjlighet att skapa en marknadsprofil.
• Hantera och kommunicera kring beställningar.
• Dokumentation.
• Genomförandeplan.
• Start och stopp av insatser.
• Administrera sina egna användare.

Läs mer om vår Lifecare Utförare.

  

Share