Landsting och regioner kan ge bättre service digitalt

Sveriges landsting och regioner står inför utmaningen att digitalisera verksamheten för att kunna erbjuda invånarna högre kvalitet och snabbare service. Med rätt IT-lösningar sjunker kostnaderna samtidigt som medarbetarna får en bättre arbetsmiljö och mer tid till patienterna.

Sveriges landsting och regioner har ett stort ansvar när det gäller att erbjuda service och stöd till invånarna. För att landsting och regioner ska kunna leva upp till löftet om snabb och korrekt service behöver olika typer av IT-system implementeras. På så sätt kan arbetsprocesser förbättras, samtidigt som handläggningstiderna i olika ärenden förkortas. Något som såväl medarbetare som invånare märker av.

För medarbetarnas del innebär rätt IT-lösningar att mer tid kan spenderas med patienterna istället för att sköta administration. Smidigt e-tjänster ger invånarna får möjligheten att vara delaktiga, snabbare få tillgång till rätt information och utföra sina ärenden via e-tjänster.

När du som aktör inom landsting och region får tillgång till bättre uppföljning och beslutsunderlag och därmed kan förbättra samordningen mellan landsting/regioners verksamhetsområden upplever medborgarna högre kvalitet på såväl service som tillgänglighet. Tillika ger detta ökad insyn och transparens.

I dag använder samtliga landsting och regioner våra lösningar inom hälso- och sjukvård. Följ gärna länkarna nedan för att läsa mer om de produkter och tjänster vi erbjuder Sveriges landsting och regioner. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss för att diskutera de utmaningar du står inför.  

Lifecare för landsting och regioner

Det vinnande konceptet för välbefinnandet är att använda en modern IT-plattform gemensam för både hälso- och omsorgssektorn, utvecklad utifrån lokal expertkunskap och erbjudande av lokala tjänster. Genom våra Lifecare-lösningar för hälso- och omsorgssektorn kan du arbeta i en obruten hälso- och omsorgskedja där information delas enkelt och smidigt. Du får tillgång till rätt information, på rätt ställe och vid rätt tillfälle för bästa möjliga vård- och omsorg. Denna integrerade lösning säkrar rätt behandling och omsorg för medborgaren. Resultatet blir bättre samarbete, ökad effektivitet och kvalitet – och framförallt mer tid till patienter och medborgare.  

Lifecare vårdinformationssystem (VIS) är en av våra viktigaste investeringar för att stödja vårdens utmaningar. Systemet täcker behoven hos alla inriktningar och organisationer inom patientadministration, vårddokumentation, läkemedelshantering, remissutgivning och -svar, samt bokning och planering med beslutsstöd för läkare, sjuksköterskor och andra vårdarbetare. Lifecare ökar patienters möjligheter att ta en aktiv del i sin egen vård.

Läs mer om Lifecare här.

eHälsa för ökad kvalitet i vården

Under flera år har vi haft en aktiv roll i olika nationella och regionala organisationer avseende e-hälsa. Något som också starkt bidragit till vår kompetens inom området. Vi har i dag samarbete med landsting, kommuner och privata vårdgivare där vi stödjer och hjälper i eHälsoarbetet. Vårt uppdrag sträcker sig mellan allt från eHälsoutredningar och rådgivning till implementation av eHälsolösningar. Vi har också ett antal färdigpaketerade erbjudanden och produkter inom eHälsa.

Läs mer om eHälsa här.

Infrastrukturtjänster: outsourcing och molntjänster

När du väljer att outsourca dina IT-tjänster frigörs tid och resurser till kärnverksamheten. Utifrån hur ditt behov ser ut kan vi antingen ta ett helhetsansvar eller så stöttar vi dig med nödvändiga IT-lösningar för delar av verksamheten. Samtidigt står vi till tjänst som rådgivare vid det förändringsarbete och den verksamhetsutveckling som blir en naturlig följd av den pågående digitaliseringen. Vi kan förbättra resursanvändningen samt standardisera och automatisera processer vilket sänker dina kostnader med upp till 20 procent.

Inom ramen för outsourcing kan vi erbjuda molntjänster vilket bäddar för stor flexibilitet gällande kapacitet och tillgänglighet. Det innebär att du bara betalar för aktuell nyttjandegrad. Med våra omfattande branschkunskaper, globala ekosystem för innovation i kombination med nya lösningar och integrationsfunktioner hjälper vi våra kunder att överbrygga klyftan mellan äldre IT-system och privata och offentliga molnlösningar genom en hybridmodell, som är färdig att ta i drift på ett enkelt sätt.

Vi har också en standardiserad lösning för säkra molntjänster speciellt inriktad mot den offentliga sektorn.  

Läs gärna mer om våra infrastukturlösningar och tjänster. Mer information om våra molntjänster hittar du här.

E-tjänster och mobila lösningar

Vi erbjuder ett flertal e-tjänster och mobila lösningar till hälso- och sjukvårdssektorn. Tjänster som ger ökad interaktivitet och tillgänglighet mellan landstingets medarbetare och patienter. Framförallt gör de mobila lösningarna att fältarbetande medarbetare inom exempelvis äldreomsorgens hemtjänst kan planera och utföra sitt arbete på ett smartare sätt. Något som ger invånarna en bättre serviceupplevelse.

Läs mer om våra e-tjänster här.

Dokument- och ärendehantering - Public 360º

Med våra lösningar för dokument- och ärendehantering digitaliseras och effektiviseras landstings och regioners kärnprocesser oavsett om det avser den politiska beredningsprocessen eller handläggningsprocesser inom verksamheter som exempelvis hälso- och sjukvård. Vi har både produkter och tjänster som underlättar samarbete, digitalisering och arkivering i medarbetarnas vardag och i interaktion med invånare och patienter.

Läs mer om dokument- och ärendehantering här.  

Konsulting

Ni kan få snabb tillgång till våra experter inom en mängd nyckelområden.  Vi kombinerar verksamhetskunnande med djupt teknisk kompetens. Vi har experter inom:

  • Verkamhet- och processutveckling

  • Säkerhet

  • IT-arkitektur

  • Projektledning

Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer om smarta IT-lösningar för landsting och regioner.

Share