Almedalsdebatter bekräftar att Tietos Lifecare-lösning ligger rätt i tiden: Medborgaren i centrum

Framtidens vård och omsorg kan sammanfattas delaktighet och öppenhet. Det var slutsatsen efter en paneldebatt om framtidens demografiska utmaningar vid CS Arena i Almedalen måndagen den 2 juli. Debatten bäddade väl för Bjørn Myrvold, VP Tieto Healthcare Scandinavia presentation av Tietos syn på framtidens vård och omsorg och hur IT bör användas för att stötta dessa verksamheter – och bekräftar att Tietos lösningar inom Lifecare-programmet ligger helt rätt i tiden.

Presentationen utgjorde en av två viktiga aktiviteter som Tieto genomförde – den andra skedde på torsdagen, då Roland Granlund, VP Tieto Sweden Healthcare & Welfare aktivt bidrog till en intressant paneldebatt under parollen ”IT i välfärdens tjänst” arrangerad av Näringsdepartementet och med medverkan av IT- och infrastrukturminister Anna-Karin Hatt.

 Almedalsdebatter bekräftar att Tietos Lifecare-lösning ligger rätt i tiden: Medborgaren i centrum
Från  vänster: Anna-Karin Hatt, IT minister, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen samt Per Mosseby, ledamot i beredningen för eSamhället, SKL

Delaktiga medborgare

I paneldebatten på CS Arena deltog bland andra Karin Johansson, stadssekreterare vid Socialdepartementet, Daniel Forslund, chefsstrateg, Vinnova och Göran Henriks, chef för Change Management i Jönköpings län.

”Mer makt vid köksbordet! Inför ett personligt hälsokonto”, löd uppmaningen från Karin Johansson. Delaktiga patienter, användare och anhöriga ger betydlig större förutsättningar att leverera en god vård, menade hon och fick medhåll av den övriga panelen.

I sin presentation efter paneldebatten framhöll Bjørn Myrvold att ”Dagens involverade patient är inte bara intresserad av att bli frisk utan även av att inte bli sjuk”, och lyfte fram the empowered patient som en av fyra förutsättningar för en effektiv framtida vård och omsorg. Dagens och framtidens patienter vill vara delaktiga i sin egen hälsa och är dessutom mer pålästa och ställer högre krav. De är engagerade och vill ha tillgång till snabb information.

Den andra förutsättningen gäller att en allt större del av vården kommer att ske i hemmet, åtminstone den förebyggande och efterföljande vården. Detta ställer än högre krav på delaktighet, att patienten kan få tillgång till sin journal, provsvar och rådgivning via nätet. Han eller hon behöver möjlighet att föra en dialog med vårdgivaren. De anhöriga vill också kunna följa behandlingen, alternativt ha koll på vilka åtgärder hemtjänsten har genomfört under dagen. Det senare är möjligt redan idag genom Tietos Omsorgsdagbok.

 Den tredje förutsättningen är en integrerad vård- och omsorgskedja som följer patienten från födseln till ålderdom. Här spelar den Nationella Patientöversikten, NPÖ:n, som Tieto har varit med och utvecklat, en nyckelroll. Medborgaren är den enda konstanten i behandlingskedjan och systemen måste knytas ihop så att de följer patient-, behandlings- och arbetsflödet även tvärs igenom sektorn. Systemen måste kunna tala med varandra så att rätt information finns tillgänglig vid rätt tillfälle för rätt behandling.

 Den fjärde förutsättningen fokuserar på framtidens hälsomedarbetare. Dagens ”smart phone-generation” kommer bli en stor resurs för vården om den moderna IT-teknologin får följa med in i vård- och omsorgskedjan.

Öppenhet – både en mjuk och hård fråga

I paneldebatten diskuterades även begreppet Öppenhet, som syftar både på öppna gränssnitt och möjlighet att dela data, och på en öppenhet inom organisationen – en vilja att våga utmana invanda arbetssätt. Teknik och organisation går hand i hand. Inga förändringar kan ske utan att organisationen är med – allt runt tekniken är minst lika viktigt. Ofta diskuteras dessa delar i olika sammanhang trots att de borde vara helt integrerade. Ledarskap är ett nyckelord i sammanhanget.

Det finns ett motstånd inom kommun och landsting att ta till sig ny teknik – det var panelen överens om. För att minska motståndet menar Karin Johansson att det är viktigt att fånga det som händer i vården för att kunna möta dess utmaningar och krav. En förutsättning för detta är enligt Daniel Forslund att möten mellan industri och vårdgivare främjas. Göran Henriks la till att det måste vara lätt att göra rätt. Beslutsstöden måste vara intuitiva.

IT som stödjer verksamhetens arbetsflöde

Tieto menar att en förutsättning för att användarna ska ta till sig tekniken är att den ska följa verksamhetens arbetsflöde. När användaren loggar in ska denne mötas av ett gränssnitt som är anpassat för just honom eller henne, och som följer dagens arbetsflöde. För att kunna åstadkomma detta krävs en djup förståelse för vårdgivarnas dagliga utmaningar. Och då är vi tillbaka till delaktigheten igen: Användarna ska vara delaktiga i utvecklingen av sitt IT-stöd. Det ser Tieto som en självklarhet. För att vidare underlätta för användarna att ta till sig IT:s möjligheter i sitt arbete, bör verktygen vara i stort sett desamma som de som de använder till vardags, d.v.s. mobilen eller läsplattan, och gränssnitten i dessa ska vara enkla att känna igen. Teknikutvecklingen ska fokusera på användbarhet mer än något annat. Betänk dessutom att framtidens hälsomedarbetare är uppvuxen med en iPhone i ena handen och en iPad i den andra.

Beslutstöd ska vara utformade så att det enkelt ska gå att klicka i rätt alternativ och inte ge utrymme för personliga utvikningar, då är risken högre för misstolkningar och patientsäkerheten kan äventyras. 

Den ”hårda” aspekten av begreppet öppenhet, d.v.s. att gränssnitt och databaser behöver öppnas upp och bli mer tillgängliga, är en viktig fråga för vidare diskussion med beslutsfattare och leverantörer. Under debatten framkom att vi i Sverige nog behöver lyfta blicken och se hur andra länder arbetar med frågan. Vi är långt ifrån så öppna som vi tror om vi jämför med t.ex. USA. Några län är på god väg, exempelvis Örebro län som ser det som en självklarhet att dela information mellan kommun och landsting. Vad hindrar övriga att tänka i samma banor? ”Tänk om! Lägg till hängrännor mellan stuprören”, uppmanar Bjørn Myrvold såväl enskilda organisationer som landsting och kommuner.

Öka transparensen i den offentliga sektorn

ITarena Almedalen 2102Att öppenhet är en nyckelfråga för att kunna åstadkomma en effektiv vård, framgick även vid debatten ”IT i välfärdens tjänst”, som leddes av Näringsdepartementet under torsdagen. Tietos Roland Granlund var inbjuden till debatten för att komma med inspel med vårdfokus.

'IT- och Infrastrukturminister Anna-Karin Hatt menade att transparensen inom den offentliga sektorn måste öka. Hon fick medhåll av de övriga två huvuddebattörerna Anne-Marie Fransson, IT och Telekomföretagen och Per Mosseby SKL. ”Öppna stater kommer att blomstra, stängda stater att förtvina”, citerade Anna-Karin Hatt som menar att vi just nu har en unik chans att definiera morgondagens välfärdssamhälle – med den enskilde medborgaren i centrum.

I tillägg till öppna data och gränssnitt menar Anne-Marie Fransson att beställarkompetensen spelar en viktig roll i byggandet av morgondagens välfärdssamhälle. Det finns en brist i kunskap kring hur Lagen om offentlig upphandling ska hanteras.

Per Mosseby, SKL, berättade att den pågående ”Beredningen för e-samhället” bland annat har till syfte att se över hur lagar och direktiv kan förenklas, eftersom mindre kommuner ofta har svårt att hänga med.

Här gjorde Tietos Roland Granlund ett inspel och efterlyste bättre samverkan mellan myndigheter, leverantörer och andra aktörer, samt mer långsiktiga strategier från regeringens sida för att såväl kommuner som leverantörer ska våga satsa på att investera i exempelvis ny teknik. Några av de närvarande kommunerna efterlyste också större samverkan mellan leverantörer och öppna standarder för att underlätta integration – något som Tieto förespråkar varmt.

Sammanfattningsvis visar många av de seminarier och debatter som genomfördes under Almedalsveckan att Tietos inslagna väg är den rätta: Integrerad vård och omsorg med den allt mer engagerade medborgaren i centrum, samverkan mellan leverantörer och fokus på öppenhet, vilket både är en teknisk fråga och en fråga om attityd, är byggstenarna i framtidens välfärdssamhälle.

Vill du komma i kontakt med Tieto’s debattörer?

För mer information, kontakta:

”Tieto syn på framtidens vård och omsorg”

Bjørn Myrvold, Vice President, Tieto Healthcare Scandinavia

Tfn: +4721707832

 ”IT i välfärdens tjänst”

Roland Granlund, Vice President, Tieto Sweden Healthcare & Welfare

Tfn: +46104818162

Filmade debatter:

Framtidens vård och omsorg

Varför offentlig sektor måste tänka om för att hitta lösningar som integrerar hela vårdkedjan som frigör tid för patienten, de berörda och vårdpersonalen.
Se filmen.

 IT i välfärdens tjänst

Paneldebatt tillsammans med Näringsdepartementet, IT & Telekomföretagen och SKL.
Se filmen.  

Publiceringsdatum: 
12 Juli 2012
Share