Tieto och Malmö stad digitaliserar vård- och omsorgsverksamheten

Malmö stad har i samarbete med Tieto infört ett nytt digitalt verksamhetssystem i kommunens vård- och omsorgsenheter. Systemet syftar till att förbättra omsorgen för invånarna genom att minska den administrativa bördan för personalen och göra det möjligt att i framtiden utbyta information mellan olika vårdgivare.

– De digitaliserade processerna kommer att avsevärt förenkla arbetsrutinerna för våra drygt 8000 användare och medföra en bättre service för medborgarna, säger Björn Sassler, projektledare för systeminförandet i Malmö stad.

Det nya verksamhetssystemet, Lifecare, har tagit 15 månader att införa och utgör den första fasen av ett femårigt avtal värt 18 miljoner kronor. Systemet inkluderar hela kedjan från hantering av dokumentation och schemaläggning till boendeadministration, återrapportering av utförda insatser och arkivering.  Systemet kommer också i framtiden kunna vara ingångsportalen till vård- och omsorgsverksamheten för kommunens alla brukare.

– Det är ett mycket omfattande arbete som utförts på kort tid. Projekt av denna omfattning brukar vanligtvis ta åtminstone två år att genomföra, men vi är redan igång. Det är en gedigen arbetsinsats och ett effektivt samarbete med leverantören som gjort det möjligt att klara av den snäva tidsramen, säger Bertil Sjöström, enhetschef på Stadskontoret, Välfärdsavdelningen.

Vård och omsorg utgör nästan en tredjedel av Malmö stads verksamhet och är ett prioriterat utvecklingsområde för kommunen. Leveransavtalet med Tieto ger kommunen möjlighet att avropa fler tjänster under avtalsperioden, som sträcker sig till år 2018 med option på ytterligare fem år. Fler mobila lösningar och medborgartjänster som ger kommuninvånarna möjlighet till utökad självservice via kommunens hemsida är exempel på funktioner som kan avropas.

– Den nya plattformen ger Malmö stad helt nya möjligheter. Systemet är webbaserat och innehåller applikationer som kommer att göra att personal inom hemtjänsten framöver kan dokumentera mobilt, direkt ute på fältet hos brukarna. Man sparar tid och dokumentationen blir säkrare, säger Jahn Sundin, affärsansvarig för vård och omsorg, Tieto Sweden Healthcare & Welfare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jahn Sundin, affärsansvarig för vård och omsorg, Tieto Sweden Healthcare & Welfare
tel: 070-611 70 04, e-post: jahn.sundin[at]tieto.com

Bertil Sjöström, enhetschef, Malmö stad
tel: 040-347 059, bertil.sjostrom[at]malmo.se

Björn Sassler, projektledare, Malmö stad
tel: 040-34 20 85, mobil: 070 368 96 80, bjorn.sassler[at]malmo.se

Malmö är Sveriges tredje största stad, en global, växande och ung stad. Befolkningen har ökat stadigt under de senaste 30 åren och idag bor cirka 310 000 människor här. Hälften av invånarna i Malmö är under 35 år och Malmöborna har rötter i över 170 länder. Malmö strävar efter att bli en hållbar stad, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Ett mål är att stadens egen organisation ska vara klimatneutral år 2020 och att hela Malmö år 2030 helt ska försörjas av förnybar energi. I Malmö stads organisation arbetar cirka 21 000 personer, som genom ungefär 400 olika yrken dagligen möter och ger service till Malmöbor, företag, föreningar och besökare. Läs mer på www.malmo.se

Tieto är det största IT-tjänsteföretaget i Norden och tillhandahåller tjänster för hela IT-livscykeln. Vi erbjuder även globala produktutvecklingstjänster inom informations- och kommunikationsteknologi. Med hjälp av branschkunskap, teknologisk vision och innovativt tänkande vill vi inspirera och utmana våra kunder i att hitta nya sätt att utveckla sina affärsverksamheter.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 000 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm. www.tieto.com

Publiceringsdatum: 
20 Oktober 2015
Share