Unga läkare vill ha bättre IT-stöd och tillgång till patientinformation

En ny undersökning genomförd av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto visar att majoriteten av den yngre läkarkåren underkänner IT-stödet inom vården. Trots en mycket positiv inställning till teknik och användandet av IT, datorer, mobiler och surfplattor är 83 procent av de svarande mycket eller ganska missnöjda med den IT-miljö de möter i arbetet. Bättre översikt och tillgång till patientinformation är det som efterfrågas mest.

Under början av 2016 genomförde SYLF och Tieto en undersökning bland underläkare om hur de upplever olika aspekter av IT-stödet inom vården idag. Totalt svarade 439 underläkare på undersökningen som genomfördes som en webbenkät.

Resultaten visar att underläkare är mycket teknikpositiva och vill arbeta med digitala verktyg, men att de samtidigt är missnöjda med det IT-stöd de hittills träffat på inom vården. Bara 17 procent var mycket eller ganska nöjda med dagens IT-system. Fler än varannan, 55 procent, hyser även tvivel kring säkerheten och integriteten i dagens vårdinformationssystem.

- Undersökningen visar att vi måste ta krafttag när det gäller IT-stödet i vården idag. Först och främst är det en fråga om effektivitet och säkerhet i vården, men det är också en avgörande arbetsmiljöfråga inte bara för läkare utan all personal som är beroende av välfungerande IT-stöd och digitala hjälpmedel på jobbet. Det finns ett stort engagemang i frågan och underläkare vill gärna vara mer delaktiga i utvecklingen av framtidens lösningar, säger Emma Spak, ordförande i SYLF.

Underläkare digitalt mogna
Översikt och tillgång till patientinformation via nya digitala lösningar är av stort värde för läkarna. 93 procent av de svarande underläkarna instämmer helt eller till stor del i påståendet att de vill ha tillgång till en patientöversikt med en summering av patientens historik, behandling, diagnoser och testresultat. 90 procent vill även ha tillgång till denna information om patienten under jour och beredskap, både på sjukhuset och i hemmet.

Underläkarna är positivt inställda till ny teknik. 74 procent är mycket positiva till att möta kolleger, experter och andra inom vården via videomöten, chatt och mail. 83 procent är mycket positiva till att använda digitala verktyg som smarta telefoner och surfplattor i arbetet.

- Beskedet är tydligt: de lösningar som finns möter inte behoven eller förväntningarna hos den yngre läkarkåren. Den nya generationens system behöver vara integrerade, enkla att använda när och var som helst och kunna fungera sömlöst mellan olika vårdgivare. För att nå dit krävs ökad samverkan mellan kommuner, landsting och nationella initiativ samt ett tätare samarbete mellan vården och privata aktörer, till exempel genom att IT-branschen anställer läkare och personal med verksamhetskompetens, säger Johan Höglund, chef för vård- och omsorgssektorn på Tieto.

Utdrag ur undersökningen:

- Översikt och tillgång till patientinformation är av stort värde. 93 procent vill ha en samlad översikt av patientens historik, behandling, diagnos och testresultat. 90 procent vill även ha tillgång till denna information med patienten i jourrummet, under jourtid samt även vid bakjour i hemmet.

- Läkarna är positiva till ny teknik. 74 procent är mycket positiva till att möta kolleger, experter och andra inom vården via videomöten, chatt och mail. 83 procent är mycket positiva till att använda digitala verktyg i yrkesrollen och 47 procent anger att de tror att ny teknik kommer att minska arbetsbördan.

- Läkarna är inte helt trygga med säkerheten och integriteten och är missnöjda med dagens IT-stöd som helhet. 42 procent känner sig trygga med informationssäkerheten och integriteten medan 83 procent anger att de är mycket missnöjda eller ganska missnöjda med IT-stödet inom sjukvården idag.

Undersökningen präglades av högt engagemang då mer än hälften (275) av respondenterna svarade på den öppna frågan ”Vad skulle du vilja säga till den som utvecklar IT-system för vården?”. Svaren präglades av viljan att hjälpa till, vara delaktig i utvecklingen, bättre användarvänlighet samt ”färre klick”.

Fakta om undersökningen
Undersökningen genomfördes som en anonym webbenkät riktad till underläkare. 476 respondenter började svara och 439 fullständiga svar registrerades under perioden december till april 2016. Majoriteten av de svarande var i ålderskategorin 26-30 år och hälften var ST-läkare.

Mer material och rapporten: Vårdens IT-stöd – en nyckelfråga för framtiden (https://www.tieto.se/trender-och-insikter/sylf-undersokning-tieto)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Emma Spak, ordförande SYLF
tel: 070-309 22 95, e-post: emma.spak[at]sylf.se

Johan Höglund, chef Healthcare and Welfare, Tieto
tel: 070-756 51 57, e-post: johan.hoglund[at]tieto.com

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se

Om SYLF
Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) grundades 1921 och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges Läkarförbund. SYLF organiserar underläkare från läkarexamen tills de blir färdiga specialister. Föreningen har cirka 11 000 medlemmar och en lokal organisation med 27 lokalavdelningar som utgör basen för SYLF:s interna demokrati och driver underläkarfrågor lokalt. SYLF arbetar brett med påverkansarbete inom förhandlingsfrågor, utbildnings- och forskningsfrågor, arbetsmiljö, likarätt och sjukvårdspolitiska frågor. www.slf.se/sylf  

Publiceringsdatum: 
30 Maj 2016
Share