Projektmodellen för alla typer av projekt

PPS projektmodell är praktisk, enkel, tydlig och intuitiv. Projektmodellen underlättar kommunikationen mellan alla roller i och kring projekt. PPS ger stöd åt alla roller för att gemensamt uppnå effektmål. Ett projekt startas därför att det finns ett behov av förändring.
projektmodell PPS

Grundtankarna i PPS projektmodell

PPS är projektmodellen som bidrar till effekt i din verksamhet och hjälper dig att planera och leda projekt, program och portföljer. Modellen bygger på praktiska erfarenheter och ligger i linje med standarder inom området. PPS visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. PPS skapar bästa möjliga bidrag till din verksamhets mål och ger dig stöd för tydliga effektmål, initiering av rätt projekt och löpande prioritering av portföljen. Nyttan stäms av kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa ett användbart resultat och ett lyckat projekt.
PPS projektmodell vilar på ett grundläggande synsätt där nyckelorden är människosyn, som tar till vara alla medarbetares förmågor att vilja och kunna bidra. Personliga åtaganden, som ger överenskommelser som fungerar och alla kan lita på. Nytta är alltid i fokus och ger ökad motivation för uppgiften och god kvalitet i leveranser. Samförstånd som bidrar till ömsesidig respekt mellan parterna i och kring projektet, samt en bra dialog.

ABB PPS kund

Projekt

PPS projektmodell projekt

PPS hjälper dig att förbereda projektet på ett smidigt sätt. Modellen hjälper till att förtydliga projektets mål, vilka avgränsningar som finns och hur projektarbetet ska genomföras. Under projektets gång skapas resultat som leder till att projektmålet uppfylls. Aktiv återkoppling säkerställer att ändrade behov upptäckts tidigt.

PPS projektmodell

Beställarens arbete fokuserar på att säkerställa effektmålet. Från tidigt initiativ och under hela arbetet med produktion av projektets resultat värderas effektmål  och projekt utifrån verksamhetsnytta och kostnad. Nödvändiga förändringar i verksamheten planeras och genomförs för att säkerställa att effektmålet uppnås. Beställarens arbete inkluderar även att ge underlag för en övergripande prioritering av projektportföljen.

Program

pps projektmodell program

Att leda program är ett omfattande uppdrag som ofta sträcker sig över fler år. I PPS finns stöd för att koordinera, planera och bevaka projekt och förändringsarbete så att uppsatta effektmål kan nås. Målet kan vara att etablera eller utveckla en befintlig verksamhet genom att införa en tjänst eller en produkt på en ny marknad.

Portfölj

PPS projektmodell portfölj

Portföljhantering handlar om att skapa en balans mellan verksamhetens strategier och organisationens förmåga eller leveranskapacitet av projekt och förändringar. Resurserna är ofta begränsade och alla initiativ kan inte genomföras på en gång. PPS sätter verksamhetens visioner och strategiska mål i centrum. De utgör grunden för projekt och program och styr den löpande uppföljningen så rätt saker prioriteras.

Dela:
Mer information
Kontakta oss